ZAMERDAM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy (zwany dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem witryny internetowej o domenie www.zamerdam.pl Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niżej opisanego regulaminu (zwany dalej „Regulamin”) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Właścicielem sklepu jest Karolina Kałużka prowadząca działalność gospodarczą o nazwie ZAMERDAM Karolina Kałużka pod adresem 95-200 Pabianice ul. Ostatnia 10/49 NIP: 731-181-32-00, telefon: 697-902-006, adres e-mail: kontakt@zamerdam.pl
3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (do zapłaty). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
4. Konsument – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym zwany dalej „Klient”
5. Produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów – zwany dalej „Towar”
6. Oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru zwane dalej „Zamówienie”
7. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienia
1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
c) telefonicznie pod numerem +48 697-902-006 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00)
2. Zamówienia internetowe mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Składając zamówienie Klient wskazuje:
a) swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
b) zamawiany towar,
c) adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar,
d) sposób dostawy,
e) sposób płatności.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia, o czym Sprzedający poinformuje Klienta drogą mailową w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.
7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie Sprzedającego.
8. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży (cena zamówionego towaru plus koszty przesyłki) w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
9. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
10. Czas realizacji zamówienia od zaksięgowania wpłaty (przedpłata) lub od złożenia zamówienia (płatność przy odbiorze) wynosi do 7 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia niestandardowego (tj zamówienia indywidualnego, spersonalizowanego) produktu tworzonego na życzenie Klienta do 10 dni roboczych.

Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności:
a) Przelew tradycyjny – wówczas Sklep wysyła zakupiony produkt na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym o nr: 61 1140 2004 0000 3802 8014 1663
b) Płatność online przez bramkę PayNow – mbank.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyłamy za pośrednictwem Paczkomatów Inpost (do wybranego przez Klienta paczkomatu) lub za pośrednictwem firmy wysyłkowej (kurierem – za pośrednictwem Furgonetka.pl) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu.
2. Czas dostawy przesyłką kurierską 24 – 48 godzin,
3. Odbiór osobisty jest możliwy po otrzymaniu maila z potwierdzeniem realizacji zamówienia i konieczne jest umówienie się na dzień i godziny umożliwiające odbiór towaru
4. Koszty przesyłki dostępne na stronie i dotyczą wysyłki na terytorium Polski
5. Zamówienia spersonalizowane wg zapotrzebowania Klienta wysyłane są tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto.

Niezgodności
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się ze Sklepem poprzez wysłanie e-maila na adres reklamacje@zamerdam.pl wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep. W przeciwnym razie koszty poniesionych przesyłek ponosi Klient.

Zwroty

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, o ile towar nie nosi śladów użycia. Przed odesłaniem towaru Klient zobligowany jest do poinformowania sklepu drogą mailową na adres kontakt@zamerdam.pl
2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz zwrotu towaru dostępny do wypełnienia na stronie sklepu w zakładce Wymiana i Zwroty.
3. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
4. W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta (rachunek podany na oświadczeniu). Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta (robione na specjalne życzenie) lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Naprawy/Przeróbki
Towar odesłany do siedziby firmy (po ustaleniu drogą mailową lub telefoniczną szczegółów przeróbki/naprawy) musi być czysty i wyprany.
Dbając o nasz sprzęt nie będziemy przeszywać akcesoriów brudnych, zakurzonych, ubłoconych, upiaszczonych itd. To samo dotyczy pracy, którą musimy wykonać ręcznie – np. sprucie szwów, co przy brudnych, upiaszczonych i często  nieprzyjemnie pachnących rzeczach jest po prostu mało higieniczne.

Jeśli zwrot, który otrzymamy do naprawy lub przeróbki nie będzie wyprany, zostanie odesłany do Klienta w takiej samej formie w jakiej go otrzymaliśmy – brudny i nienaprawiony.

Gwarancja i jej warunki
1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 2 lata.
2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3. – a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania (w tym również ścierania, matowienia i odprysków powstałych na metalowych okuciach – karabinkach, kółkach, półkółkach i regulatorach) oraz spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.).
5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy. Rreklamację należy zgłosić wczesniej na adres: reklamacje@zamerdam.pl oraz wypełnić formularz reklamacyjny dostępny w zakładce Wymiana i Zwroty.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.
7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
8. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych we własnym zakresie.
10. Koszty za wysyłkę towaru do siedziby firmy ponosi Klient. Po weryfikcji i stwierdzeniu zasadności reklamcji Sklep zwraca poniesione koszty przesyłki (ale tylko wartość nijniższej możliwej wysyłki).
11. Po weryfikacji wady w siedzibie Sklepu Zamerdam.pl produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; a w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny, bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze. Ustalane będzie to indywidualnie z Klientem.

Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest sklep ZAMERDAM Karolina Kałużka, 95-200 Pabianice ul.Ostatnia 10/49.
2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.zamerdam.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
6. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
7. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@zamerdam.pl

Własność intelektualna
1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep, ich opisy lub zdjęcia, wzory taśm, projekty są używane w celach identyfikacyjnych i są prawnie chronione lub zastrzeżone.
2. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu sklepu na portalach społecznościowych.
3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem

Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.
6.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego